deep 
presence 
meditatie
meditation
what
when
where
how
about
De wekelijkse Deep Presence aanwijzing

De aanwijzing hieronder is 1 van vele uitnodigingen die je aandacht helpen smelten en Presence in je uitnodigen.

Ik zal elke week een nieuwe aanwijzing plaatsten die je kan uitproberen.

Je zal merken dat zodra de uitnodiging wordt geaccepteerd door je mind en zenuwstelsel, er een ontspanningsreactie in het lichaam plaatsvindt en je je plotseling veel meer aanwezig voelt in je omgeving.

Als het niet direct lukt kan je het best naar een open avond komen. Daar daar kan ik je direct Deep Presence zelf laten ervaren.

Aanwijzing 1:    Via horen naar Presence

Ga gemakkelijk zitten. Hou al je zintuigen open.

Word je langzaam bewust van de aanwezige geluiden om je heen. Laat al het geluid dat er dit moment is, bij je binnenkomen.

Eerst gaat je aandacht misschien af en toe nog naar een specifiek geluid. Dat is OK. Trek je er niets van aan en begin gewoon opnieuw: Laat al het geluid dat er dit moment is, bij je binnenkomen.

Verruim nu langzaam je aandacht en laat alle geluiden 360 graden om je heen binnenkomen. Zonder ze te localiseren en zonder ze te benoemen.

Je hoort geluiden uit de omgeving en laat het gewoon gebeuren. Je doet er niets mee.

Merk op dat horen (zonder te luisteren) geen enkele moeite kost en geen inspanning vergt. Het dient zich vanzelf bij je aan. Merk op dat je juist veel subtielere waarneemt, door NIET je aandacht op een bepaald geluid te richten.

Volg nu het geluid naar binnen. Waar komt het geluid eigenlijk aan? Waar worden alle geluiden gehoord? Realiseer je dat alle geluiden bij jou aankomen. Op de een ondefinieerbare plek die alleen jij HIER kan noemen.

Laat alle geluiden nu naar jou toe komen. Jij hoeft nergens naar toe. Alles komt naar jou toe. Laat je aandacht rusten waar alle geluiden aankomen. Op de 'plek' die alleen jij HIER kan noemen.

Weekly invitation into Deep Presence

The instruction below is one of many invitations that will help your attention melt and invite Presence into your life.

I will post a new instruction every week that you can try out.

You will notice that as soon as the invitation is accepted by your mind and nervous system, a relaxation response takes place in the body, and you suddenly feel much more present in your surroundings.

If it does not work immediately, it is best to come to an open evening. There, I can help you experience Deep Presence directly.

Instruction 1:    Via hearing into Deep Presence

Sit comfortably. Keep all your senses open.

Become gradually aware of the sounds present around you. Allow all the sound that is present in this moment to come to you.

At first, your attention may occasionally go to a specific sound. That is okay. Don't pay attention to it and just start again: Allow all the sound that is present in this moment to come to you.

Now, slowly broaden your attention and allow all sounds to come to you from all around, 360 degrees. Without localizing them or naming them.

You hear sounds from your surroundings and just let it happen. You don't do anything with it.

Notice that hearing (without listening) requires no effort and takes no effort. It presents itself to you. Also notice that you perceive much more subtle things by NOT focusing your attention on a specific sound.

Now follow the sound inward. Where does the sound actually come from? Where are all the sounds heard? Realize that all sounds come to you. On an indefinable place that only you can call HERE.

Now let all sounds gently come to you. You don't have to go anywhere. Everything comes to you. Let your attention rest where all sounds arrive. In the 'place' that only you can call HERE.