deep 
presence 
meditatie
meditation
what
when
where
how
about
App, bel of mail me

Als je vragen of een voorstel hebt of gewoon even wil kennismaken, nodig ik je uit om mij te appen, bellen of mailen:

nul zes 24 363 199
erik at uru.nu
text, call or mail me

If you have any questions or proposals or just want to get to know me, I invite you to text me, call me or email me:

plus 31 zero six 24 363 199
erik at uru.nu


Bio

Ik heet Erik en ben 54 jaar jong/oud. Ik woon in Amsterdam, hou o.a. van mijn vrouw Tetje en van mijn kinderen Boaz en Lis. Mijn leven is goed. Elke ochtend drink ik een heerlijke kop koffie in de Koffiesalon op de Utrechtsestraat. Ik sport een paar keer per week, soms in de sportschool en soms op de tennisbaan. Ik hou van dingen die bijna onzichtbaar zijn. Mijn werk en onderzoek is daarom meestal gericht op gebieden die bijna onzichtbaar zijn.

Zo'n 25 jaar geleden, had ik het geluk om meegenomen te worden naar een Satsang. Daar werd ik gewaar van mijzelf als universeel gewaarzijn.

Het gewaarzijn van mijn ware natuur is zich al 25 jaar lang aan het verdiepen, vereenvoudigen en belichamen.
Bio

My name is Erik and I am 54 years old. I live in Amsterdam, I love my wife Tetje and my children Boaz and Lis. My life is good. Every morning I drink a delicious cup of coffee in the Koffiesalon on the Utrechtsestraat. I exercise a few times a week, sometimes at the gym and sometimes on the tennis court. I love things that are almost invisible. My work and research is therefore usually focused on areas that are almost invisible.

About 25 years ago, I was lucky to be taken to a Satsang. There, I became aware of myself as universal awareness.

The awareness of my true nature has been deepening, simplifying and embodying for 25 years.


URU - You Are You

In 2005 heb ik URU opgericht om mensen uit te nodigen om ook gewaar te worden van henzelf als universeel gewaarzijn of Presence.

Geinspireerd door de oude Oosterse non-duale tradities, ontwikkelde ik een methode, de iets meer aansluit bij onze Westerse programmering. Ik noemde die methode destijds nu-meditatie. Inmiddels noem ik het Deep Presence Meditatie.

Via workshops, groepsmeditaties, coaching sessies en conversaties heb ik de afgelopen 15 jaar honderden mensen geassisteerd dit innerlijk gewaarzijn in zichzelf te ontdekken.

De afgelopen 5 jaar heb ik mij verdiept in het zenuwstelsel en de rol die Presence speelt in het helen van micro-trauma in het zenustelsel.

De ervaringen die ik heb opgedaan en nog steeds opdoe, deel ik sinds 2021 via URU met mensen en bedrijven o.a. in Coaching from Presence trajecten.
URU - You Are You

In 2005, I founded URU to invite people to also become aware of themselves as universal awareness or Presence.

Inspired by the ancient Eastern non-dual traditions, I developed a method that fits more with our Western programming. I called it now-meditation at the time. Now I call it Deep Presence Meditation.

Through workshops, group meditations, coaching sessions and conversations, I have assisted hundreds of people in discovering this inner awareness within themselves over the past 15 years.

In the past 5 years, I have delved into the nervous system and the role that Presence plays in healing micro-trauma in the nervous system.

The experiences that I have gained and continue to gain, I share since 2021 through URU with people and companies in Coaching from Presence programs.


Testimonials open avonden en workshops

Martijn
Na afloop van de workshop voelde ik me een stuk lichter. 'Ik ben helemaal niet wie ik denk dat ik ben', realiseerde ik me ineens.

Ik besefte dat alle ideeen die ik over mezelf had gevormd, alle oordelen die ik over mezelf had uitgesproken, niet waar hoefden te zijn. Dat ik niet langer hoefde te geloven in wat ik dacht over mezelf, of wat anderen over mij dachten.

Nu ik voor het eerst werkelijk in mezelf keek, trof ik geen persoon aan die te beschrijven viel, maar een openheid waarbinnen alle mogelijke gedachten en vormen konden verschijnen en weer verdwijnen. Wat een opluchting!


Laila
Dank je wel voor satsang, ik vond het geweldig. Het gaf me een sterke en diepe ervaring van Zelf.

Ik ken wel het gewaarzijn van Zelf, maar het komt en gaat normaal. Nu lijkt het of het zich verankert heeft in mijn lichaam.

Ik voel me heel dankbaar, ik ben jou heel dankbaar.


Jaap
Heel helder, zonder ingewikkelde rituelen en dogma's. Het helpt heel concreet. Nu dus!

Wyno
Ik vond het echt een bijzondere ervaring; vooral het moment dat ik "het" ineens echt goed voelde stromen en het voor mijn gevoel door de angst- en/of stress-blokkades in mijn lichaam heenbrak; het ontspannen gevoel is aardig blijven hangen.

Jacqueline
De workshop op zaterdagmiddag op een prachtige locatie was fijn. Ik hoefde niets te doen. De hele dag waren er alleen maar uitnodigingen. Ik ontspande.

Tijdens de pauze liep ik door een nieuw Amsterdam: mooiere beelden, scherpere geluiden, anders. Wow, waren mijn ogen geopend? De tijd erna dacht ik soms van wel, om daarna te ontdekken dat ze weer potdicht zaten.

O,o wat ingewikkeld, mooi, moeilijk. Maar hoe fijn die extra dimensie die ik iedere dag, meerdere malen voel. En dan is het: oh ja, dit is goed.

Ik ben een zeer blij mens dat ik dit mag ervaren. Dank voor de pointers!


Wim
De ervaring van Presence zou ik voor geen goud willen missen. Dit is echt en het is nu. Het nodigt je uit en daagt je uit. Zo vol eenvoud en zo bijzonder. Erik, hartelijk bedankt voor wat je met ons deelt en tot spoedig ziens!

Marianne
De training bracht me in een gemoedstoestand die niet geheel onbekend was, me aan mijn jeugd deed herinneren. Tijdens het ouder worden ben ik te veel in mijn hoofd gaan zitten: bezig zijn met de buitenwereld.

En juist omdat ik dat van mezelf erken, vind ik het bijzonder dat ik de wereld om me heen in de training heb kunnen loslaten. Bijzonder, dat ik me in een groep heb durven overgeven, en ook heel lekker om deze modus te herontdekken.

Mocht je twijfelen: doe het gewoon, wat heb je te verliezen?


Judith
Nogmaals dank voor de inspirerende workshop van gister. Ik werd vanochtend wakker met het gevoel dat er iets veranderd was in mij, dat ik daadwerkelijk iets heb ervaren en gezien.

Ik kom zeker nog eens langs op woensdag avond.


Angela
Geirriteerd raken door afleiding, me zorgen maken om de meest triviale zaken, bepaalde dingen te graag willen. Tijdens de Presence training vielen deze gedachten helemaal weg. Het mooie is dat ik helemaal niets hoefde te "proberen", om deze bevrijding te ervaring.

Gerdie
Ik wilde proberen alle geluiden van de stad te verbannen. Dat rotbrommertje, die gillende sirene, de constante prikkels. Wat ik leerde was dat de clue niet zit in het wegduwen, maar in het toelaten en er vervolgens niets mee doen.

Na de workshop en een paar open avonden heb ik een test gedaan: Ben van het begin van de Albert Cuyp naar het einde gelopen en heb tot de helft van de markt geprobeerd me af te sluiten voor alle mensen, het lawaai, de vieze vislucht enz. Doodmoe en zwaar geirriteerd kwam ik ter hoogte van het Badhuys aan. De tweede helft heb ik al m'n zintuigen opengesteld en alles op me af laten komen. Als waarnemer, zonder oordeel.

Aangekomen bij het eind van de markt, was ik zo ontspannen en voelde me zo lekker dat ik nog een uurtje tevreden op een steen in de zon ben gaan zitten!

Dat was slechts het eerste begin van alles wat de nu-meditatie mij tot nu toe heeft gebracht. Voor mij is het veel meer dan meditatie aan het worden. Ik ben een hele andere manier van leven aan het ontdekken. Heren, chapeau!
Testimonials

Martijn
After the workshop, I felt a lot lighter. 'I'm not who I think I am,' I suddenly realized.

I realized that all the ideas I had formed about myself, all the judgments I had made about myself, did not have to be true. That I no longer had to believe in what I thought about myself, or what others thought about me.

Now that I looked at myself for the first time, I found not a person to describe, but an openness within which all possible thoughts and forms could appear and disappear. What a relief!


Laila
Thank you very much for the satsang, I found it great. It gave me a strong and deep experience of Self.

I am familiar with the awareness of Self, but it comes and goes normally. Now it seems to have anchored itself in my body.

I feel very grateful, I am very grateful to you.


Jaap
Very clear, without complicated rituals and dogmas. It helps very concretely. Now!

Wyno
I found it to be a truly special experience; especially the moment when I suddenly really felt "it" flowing well and it broke through the fear and/or stress blockages in my body; the feeling of relaxation has remained quite present.

Jacqueline
The workshop on Saturday afternoon at a beautiful location was nice. I didn't have to do anything. All day there were only invitations. I relaxed.

During the break, I walked through a new Amsterdam: more beautiful images, sharper sounds, different. Wow, were my eyes opened? After that, I sometimes thought so, only to discover later that they were closed again.

Oh, how complicated, beautiful, difficult. But how nice that extra dimension that I feel every day, multiple times. And then it's: oh yes, this is good.

I am a very happy person that I get to experience this. Thanks for the pointers!


Wim
I wouldn't want to miss the experience of Presence for anything. It is real and it is now. It invites and challenges you. So full of simplicity and so special. Erik, thank you so much for what you share with us and see you soon!

Marianne
The training put me in a state of mind that was not entirely unfamiliar, reminding me of my youth. As I have grown older, I have become too much in my head: being preoccupied with the outside world.

And precisely because I acknowledge that about myself, I find it special that I was able to let go of the world around me during the training. Special, that I dared to surrender in a group, and also very nice to rediscover this mode.

If you are in doubt: just do it, what do you have to lose?


Judith
Once again, thank you for the inspiring workshop yesterday. I woke up this morning with the feeling that something had changed in me, that I had actually experienced and seen something.

I will definitely come by again on Wednesday evening.


Angela
Getting irritated by distractions, worrying about the most trivial things, wanting certain things too much. During the Presence training, these thoughts completely disappeared. The beautiful thing is that I didn't have to "try" anything to experience this liberation.

Gerdie
Before, I wanted to banish all the annoying sounds of the city. That loud scooter, that screeching siren, the constant stimuli. What I learned in the workshop, was that the key is not in pushing it away, but in allowing it and then doing nothing with it.

After the workshop and a few open evenings, I did a test: I walked from the beginning to the end of the Albert Cuyp market and tried to shut myself off from all the people, noise, dirty fish smell, etc. until halfway through the market. I arrived at the Badhuys feeling exhausted and heavily irritated. In the second half, I opened all my senses and let everything come to me as an observer, without judgment.

When I reached the end of the market, I was so relaxed and felt so good that I sat down contentedly on a stone in the sun for another hour!

That was just the beginning of everything that present-moment meditation has brought me so far. For me, it's becoming much more than just meditation. I am discovering a whole new way of living. Hats off, guys!